/
/
Povinnosti provozovatele/majitele výtahu

Povinnosti provozovatele/majitele výtahu

17 května, 2023

Základní povinnosti, které by měl majitel budovy respektovat, aby ustanovení § 415 občanského zákoníku vyhověl:

· Udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy.

· Udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu (6 měsíců) a před jeho opětovným uvedením výtahu do provozu.

· Zajistit servisní firmě průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob

· Zajistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek, provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007, vzít v úvahu zjištěná provozní rizika výtahu a tyto co nejrychleji odstranit čímž se zbaví následků z obecné odpovědnosti za škody.

· Zajistit předepsané osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu.

· Zajistit vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, zajistit jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou.

· Zajistit trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu.